Strona główna » Biznes, rozwój, prawo » Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

4.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-269-6598-2

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wraz z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a także wiele innych aktów prawnych. Niniejsza publikacja zbiera i porządkuje wszystkie akty prawne dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

Polecane książki

Osiągnij harmonię, żyj po swojemu, na własnych zasadach. To nie jest książka o tym, jak odnaleźć spokój, sprzątając szafę. Nie znajdziesz tu prostej recepty na szczęście ani gotowych ćwiczeń do wykonania. To książka o tym, jak w nadmiarze spraw i możliwości odnaleźć to, co dla nas naprawdę ...
Piętnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2011 i pierwszej połowie 2012 roku. Istotną część tomu pierwszego publikacji – „Wydawnictwa” - stanowią pogł...
Mężczyźni od najmłodszych lat uczą się skrywać swoje uczucia i najgłębsze pragnienia. Tęsknią za bliskością ze swoimi żonami, ale nie wiedzą, jak ją osiągnąć. David Murrow z właściwą sobie dociekliwością i lekkością wkracza w ten milczący świat i ujawnia największe męskie sekrety. Odkrywa przed nami...
Publikacja omawia cały proces zatrudnienia i rozliczania cudzoziemca spoza Unii Europejskiej: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki pracodawców wobec cudzoziemców w zakresie podatków i składek ZUS....
„Drugie wydanie „The Code of Criminal Procedure / Kodeks postępowania karnego” to pełne tłumaczenie na język angielski ustawy – Kodeks postępowania karnego. Tłumaczenie zostało uaktualnione o najnowsze zmiany w przepisach i odzwierciedla stan prawny obowiązujący w kwietniu 2018. W szczególności uwzg...
Czy kiedy dusza cierpi od zranień, lekarstwem zawsze jest miłość? Młody mąż, przyszły ojciec i początkujący, zdolny powieściopisarz wiedzie spokojne życie. Wszystko odmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w momencie gdy odbiera telefon ze szpitala, który zmienia życie całej jego ...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Arkadiusz Kampczyk

Redakcja

Autor: Arkadiusz Kampczyk

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

Al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Wydawca: Edyta Samsel

Redaktor: Mariusz Jendra

Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski

Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk

Skład i łamanie: 6AN Studio

Drukarnia: MDruk

ISBN: 978-83-269-6598-2

Nakład: 400 sztuk

Cena brutto: 69,00 zł

Informacjei zamówienia: e-mail:cok@wip.pl

Infolinia: 22 518 29 29

Faks: 22 617 60 10

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10

© Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2017

Wstęp

Prace geodezyjne i kartograficzne wykonuje się łącznie z określonymi czynnościami prawnymi. W ostatnim okresie praktyka zawodowa zbiegła się z dużymi przemianami prawnymi w naszym kraju. Na gruntowną zmianę regulacji prawnych, w istotny sposób wpłynął swobodny dostęp do światowych rozwiązań, następnie nieograniczony dostęp do wiedzy techniczno-inżynierskiej, a przede wszystkim dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (UE) wymaga stałego sprawdzania zgodności przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej i dostosowywania go do wymogów europejskich. Prawo geodezyjne i kartograficzne odgrywa zasadniczą rolę w procesie inwestycyjnym. Geodezyjna obsługa inwestycji to wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnychw takich procesach, jak: planowanie, projektowanie, budowa, utrzymanie, eksploatacja, rozbiórka obiektów budowlanych oraz czynności osób pełniących nadzór inwestorski w tych procesach. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego obejmują między innymi: prawo budowlane, ustawę o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo wodne, a także „specustawy” – drogową, kolejową, lotniskową, ustawę o autostradach płatnych i inne.

W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezjii kartografii wraz z ich komentarzem. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Na potrzeby niniejszej publikacji opracowano wykaz podstawowych regulacji prawnych (tabela 1), których stosowanie i znajomość w pracach geodezyjnych i kartograficznych jest wskazana i wymagana.

W pracy uwzględniono wiele haseł i terminów, z takich branż jak: budownictwo, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i inne, z którymi geodeci stale współpracują. Pojęcia oraz ich określenia w dużej części zostały zaczerpnięte z obowiązujących regulacji prawnych, kierując się zasadą, iż podane w treści nazwy aktów prawnych pozwolą na poszerzenie wiedzy oraz dodatkowych określeń każdej zainteresowanej osobie indywidualnie, gdy zajdzie taka potrzeba. Należy zaznaczyć, że ciągłe zmiany towarzyszące takiej dziedzinie jak geodezja i kartografia, czy branż „wokół geodezyjnych”, następnie powstawanie nowych pojęć i określeń powodują, że takie opracowanie będzie musiało być ciągle uzupełniane. W pracy przedstawiono autorskie spostrzeżenia, wnioski i uwagi. Praca niniejsza została wykonana w ramach badań statutowych AGH nr 11.11.150.005.

Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu prawnego obowiązującego w geodezji i kartografii

Podstawowymi najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej został uchwalony 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Stanowi ona najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonyw ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 4831. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997 r. (tabela 1). Artykuł 87 Konstytucji RP stanowi, że:

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Akt prawa miejscowego, posiada wszystkie cechy aktów powszechnie obowiązujących, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał. Według Konstytucji RP akty prawa miejscowego muszą być zgodne ze wszystkimi aktami powszechnie obowiązującymi. Wydawane są w formie uchwał przez organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego: radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa. Przykłady uchwał:

1. Uchwała nr 501/LI/2014 Rady Gminy Koszęcin z 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec, Łazy, Prądy, Strzebin”.

2. Uchwała nr 499/LI/2014 Rady Gminy Koszęcin z 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Koszęcin nieruchomości położonych w Sadowie stanowiących teren przeznaczony pod drogę gminną.

3. Uchwała nr 496/LI/2014 Rady Gminy Koszęcin z 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi dotyczącej uchwały nr 337/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z 20 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Koszęcinie (rejon ulicy Maciejkowej – załącznik nr 1, rejon od ulicy Dąbrówki do torów kolejowych – załącznik nr 2, rejon ulicy K).

Z kolei akty wykonawcze prawa miejscowego są wydawane w formie zarządzeń organów wykonawczych odpowiednich szczebli: na szczeblu gminy – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a na pozostałych szczeblach odpowiednio: zarządu powiatu. Zarząd województwa nie ma kompetencji w zakresie wydawania aktów prawa miejscowego, przepisów porządkowych. Przykłady zarządzeń:

1. Zarządzenie nr 18/2014 wójta gminy Koszęcin z 6 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw w imieniu wójta gminy.

2. Zarządzenie nr 7/2014 z 15 stycznia 2014 r. wójta gminy Koszęcin w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę działek nr 34135 obręb Cieszowa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Warto dodać, że akty prawa miejscowego wydają także terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie oraz organy administracji niezespolonej – wykaz organów administracji niezespolonej zawiera ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodziei administracji rządowej w województwie – Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz. 206; szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar). Zgodnie z art. 88Konstytucji RP, warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnychi niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 62, poz. 718 – tabela 1).

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji (jest to Rada Ministrów i ministrowie konstytucyjni, czyli naczelne organy administracji rządowej), na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawiei w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Organ uprawniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji w tym zakresie innemu organowi. Przykładem takiego upoważnienia (delegacji) zawartego w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne jest np.:

„Art. 12d.

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych,

2) wzór zgłoszenia prac kartograficznych,

3) wzór zawiadomieniao wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

4) wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – mając na względzie zapewnienie jednolitości informacji o planowanychi wykonywanych pracach geodezyjnych lub pracach kartograficznych, jak również zapewnienie wysokiej jakości i kompletności danychi materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów, mając na względzie zapewnienie prawidłowości i rzetelności działania organów Służby Geodezyjneji Kartograficznej oraz szczególne znaczenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.

Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów posiadają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Zarządzenia wydawane są tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie działania tych organów.

W rozdziale drugim Konstytucji RP „Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela”, a dokładnie w art. 64 ustanowiono, że każdy obywatel ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Dlatego też własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylkow zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Prawa majątkowe to prawa rzeczowe i inne prawa. Prawa rzeczowe to własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe obejmują: użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, zastaw, hipotekę, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Inne prawa obejmują:

1. Wierzytelności (stosunki zobowiązaniowe).

2. Prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym.

3. Prawa rodzinne o charakterze majątkowym.

4. Prawa spadkowe.

5. Prawa majątkowe o charakterze bezwzględnym, których przedmiotem są dobra materialne niebędące rzeczami w znaczeniu techniczno-prawnym.

Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK) jest podstawowym aktem prawnym regulującym sferę działalności w dziedzinie geodezji i kartografii. Reguluje między innymi sprawy dotyczące: krajowego systemu informacji o terenie, organizacjii zadań Służby Geodezyjneji Kartograficznej, wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji gruntów i budynków, zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rozgraniczania nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uprawnień zawodowychw dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Prace geodezyjne obejmują:

1. Projektowaniei wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:

•realizacją zadań określonych w ustawie PGiK,

•opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,

•wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa.

2. Projektowaniei wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie PGiK lub na potrzeby pomiarów i opracowań wyżej wymienionych.

3. Obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań.

4. Tworzenie określonych w ustawie PGiK zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa.

Prace kartograficzne to wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych.

System prawny obowiązujący w geodezjii kartografii obejmuje:

1. Ustawę z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1629).

2. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy PGiK.

3. Rozporządzenia wykonawcze do innych ustaw wokół geodezyjnych i kartograficznych.

4. Instrukcje techniczne, warunki techniczne.

5. Wytyczne techniczne do instrukcji.

6. Polskie normy w geodezjii kartografii.

Przeprowadzane nowelizacje ustawy PGiK wpływają nie tylko na jednostki wykonawstwa prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, ale również na jednostki samorządu terytorialnego. W ostatnich kilku latach dokonano kilku zmian tej regulacji. Poniżej przedstawione zostały nowelizacje ustawy PGiK wraz z wprowadzanymi zmianami prawnymi:

•Ustawaz 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnymw administracji weszła w życie 12 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 897), aczkolwiek wobec części przepisów odroczono jej wejście w życie do 1 stycznia 2015 r. Artykuł 1 pkt 17 lit. b w zakresie nadania nowego brzmienia art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 1 pkt 32, 34–36, art. 4, 6–8 weszły w życie z 1 stycznia 2015 r.

•Nowelizacja ustawy PGiK (Dz.U. z 2014 r., poz. 897) objęła zmianyw stosunku do zakresu zadań marszałków województw. Umożliwiono prawną możliwość współdziałania, w zakresie merytorycznym i finansowym, marszałków województw z Głównym Geodetą Kraju (GGK) w procesie tworzenia map topograficznych w skalach 1:25000 oraz 1:50000. Prawodawca określił, że współdziałanie będzie odbywać się na podstawie porozumień dotyczących wspólnej realizacji tych przedsięwzięć zmierzających do opracowania map topograficznych dla danego obszaru województwa.

•Ustawaz 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2016 r., poz. 2003), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z tym aktem Minister Cyfryzacji:

−jest organem właściwym w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,

−jest odpowiedzialny za koordynację tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej oraz utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej,

−wstąpił w prawai obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez GGK lub ministra właściwego ds. administracji publicznej w zakresie zadań, których realizacja została przekazana tą ustawą ministrowi cyfryzacji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Znowelizowana ustawa PGiK wprowadziła rozdział 5 „Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu” (GESUT), która reguluje zasady i tryb realizacji zadań dotyczących sieci (np.: narady koordynacyjne), zawierających informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Informacje te gromadzi się w postaci:

1. Baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

2. Dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośniki danych.

GESUT stanowi system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacjio sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Sieci uzbrojenia terenu stanowią wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetycznei inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.

Ewidencję zakładają i prowadzą dla obszaru powiatu – starosta, dla obszaru kraju zaś – GGK.

Od 8 grudnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacjiz 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz. 1938), które określa zakres danych gromadzonych w bazie GESUT odpowiednio dla powiatu, zwanej powiatową bazą GESUT, orazw bazie GESUT dla obszaru kraju, zwaną krajową bazą GESUT. Formułuje ono standardy tworzenia, aktualizacji baz oraz udostępniania z nich danych.

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Jednak zaleceń w postaci narad koordynacyjnych nie stosuje się do przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. Działka budowlana stanowi zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. Starosta, po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją jej usytuowania na planie sytuacyjnym wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Zawiadamia o tym odpowiednio:

1. Wnioskodawców.

2. Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu.

3. Wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu.

4. Inne podmioty, które mogą być zainteresowane wynikami narady koordynacyjnej, przede wszystkim zarządzające terenami zamkniętymi, np.: kolejowymi, zarządzanymi przez spółkę PKP PLK S.A., czy obszarami wojskowymi.

Zawiadomienia doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w myśl przepisów ustawyz 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030), pod warunkiem że została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazano adres elektroniczny. W takim przypadku dowodem doręczenia zawiadomień jest potwierdzenie transmisji danych. Podmiot, który wyraził zgodę, posiada również prawo zażądania doręczania zawiadomień na piśmie.

Propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu powinna być wykonana na planie sytuacyjnym, który jest sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Jeżeli plan sytuacyjny nie posiada wersji elektronicznej, wówczas dostarcza się go w co najmniej dwóch egzemplarzach. Należy tutaj wyjaśnić, że plan sytuacyjny jest dokumentem planistycznym, o którym mowaw art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych – wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Aktualna mapa zasadnicza to mapa, której treść odzwierciedla aktualny stan w terenie. Stanowi ona wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów. Kopia aktualnej mapy zasadniczej jest jedną z postaci mapy do celów projektowych – co wynika z § 5 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaz 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Starosta jest zobligowany do wyznaczenia terminu narady koordynacyjnej na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego. W chwili zawiadomienia o naradzie starosta przekazuje kopię planu sytuacyjnego, ewentualnie informuje o miejscui terminie, w którym można zapoznać się z planem.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba, jej wyniki utrwala się w protokole, z podaniem:

1. Sposobu przeprowadzenia narady, jej terminu i miejsca oraz znaku sprawy, który powinien być zgodny z instrukcją kancelaryjną.

2. Opisu przedmiotu narady.

3. Imieniai nazwiska oraz innych danych identyfikujących wnioskodawcę.

4. Imieniai nazwiska oraz stanowiska służbowego przewodniczącego.

5. Imioni nazwisk uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie.

6. Stanowiska uczestników narady.

7. Wniosków o koordynację robót budowlanych, w myśl art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

8. Informacjio podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły.

9. Podpisów uczestników narady.

PGiK umożliwia przeprowadzenie narady za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wówczas, protokół z narady zamiast podpisów wszystkich jej uczestników, zawiera podpis:

1. Przewodniczącego.

2. Protokolanta.

3. Innych osób, które uczestniczyły osobiście na naradzie.

Protokół w takim przypadku powinien zawierać adnotację o uzgodnieniu jego treści z osobami uczestniczącymi w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odpisy protokołu wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia. Natomiast innym podmiotom zawiadomionym o naradziew terminie 3 dni od złożenia żądania w tej sprawie.

Z przepisów ustawy PGiK nie wynika jednak ważność okresu ustaleń narady koordynacyjnej. Domniemywać można, że jeżeli nie nastąpiły zmiany faktyczne i prawne, jakie istniały w dniu narady koordynacyjnej, to jej ustalenia są wiążące do chwili uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody budowlanej na skutek zgłoszenia budowy sieci. Dodatkowo z przepisów ustawy PGiK nie wynika również okres przechowywania dokumentacji, jednak to wynika z przepisów instrukcji kancelaryjnej tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67).

Jeżeli określony podmiot został prawidłowo zawiadomiony o miejscui terminie odbycia się narady, a pomimo to nie uczestniczył w spotkaniu, wówczas jego nieobecność nie stanowi żadnej przeszkody do jej przeprowadzania. Jednocześnie PGiK zezwala na przyjęcie zasady, że w takim przypadku podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym. Starosta jest zobowiązany w terminie 7 dni od przeprowadzenia narady zawiadamiać podmioty o jej ustaleniach, w przypadku gdy uczestnicy narady uzgodnią zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do przedstawionego jej przebiegu na planie sytuacyjnym. Zawiadomienia można doręczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli została wyrażona na to pisemna zgoda. Można również żądać doręczania zawiadomień na piśmie.

Zmiany uznaje się za uzgodnione, jeżeli podmioty nie zgłoszą zastrzeżeń w terminie 7 dni, licząc od dnia zawiadomienia w tej sprawie. Zgłoszone zastrzeżenia staroście i wnioskodawcy mogą podlegać rozpatrzeniu na dodatkowej naradzie koordynacyjnej, jednak pod warunkiem że to wnioskodawca wystąpi o jej przeprowadzenie.

W art. 47a ust. 4a ustawy PGiK określono, że ewidencja miejscowości, ulic i adresów, obok danych adresowych (nazwy miejscowości, nazwy ulic i placów, ich identyfikatory będące pochodną z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, dane adresowe) dotyczących budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi może zawierać także dane adresowe dotyczące takich obiektów, jak: garaże, parkingi, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Nowelizacja