Strona główna » Dla dzieci i młodzieży » Happy, szczęśliwy orangutan z Borneo

Happy, szczęśliwy orangutan z Borneo

5.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-7596-545-2

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Happy, szczęśliwy orangutan z Borneo

Poznajcie historię wesołego orangutana Happy i jego przyjaciół. Zobaczcie jak się
życie w tropikalnym lesie na wyspie Borneo, dowiedzcie się też dlaczego dzikie
zwierzęta nie mogą być traktowane, jak zabawki dla dzieci. Orangutany to przecież jedni z naszych najbliższych krewnych!

Każdy z nas ma wpływ na losy naszej planety! Jak o nią zadbać i dlaczego warto to robić podpowie wam ta książka.
Drodzy Rodzice! Znajdziecie tu ciekawostki, pomysły na zabawy i gry, sugestie
psychologa dziecięcego jak odpowiadać na trudne pytania.

Polecane książki

Dialog od zawsze stanowił fundamentalną podstawę komunikacji międzyludzkiej.Nawoływania do „nawiązania dialogu”, tak często obecnie słyszane we wszystkich sferach naszego życia kulturalnego, religijnego czy też politycznego, to tak naprawdę zachęta do rozmowy, której nadrzędnym celem jest otwarcie n...
Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefinicji? Czy jesteśmy świadkami kolejnych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtownych zmianach rewolucyjnych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudowania wszystkie...
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Zawarte w "Prawie giełdowym" rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową o...
Przeniesienie zasad gospodarki rynkowej do obszaru szkolnictwa wyższego jest zjawiskiem rodzącym wiele napięć i problemów. Ich rozwiązanie wymaga namysłu nad współczesną koncepcją kształcenia uniwersyteckiego uwzględniającą techniczne i technologiczne możliwości środków masowego przekazu, w tym prze...
Niewiele pierwszych książek sprawia, że ze zniecierpliwieniem wyczekuje się drugiej i każdej kolejnej pozycji danego autora. Po długich ośmiu latach od wydania nagradzanego debiutu Sławomira Elsnera do rąk czytelników trafia drugi jego tom pt. „Mów”. To męska, szorstka opowieść o poszukiwaniu tożsam...
Do niemieckiego kurortu Wildbad dociera bardzo chory pacjent, Anglik wraz z młodą żoną i małym synkiem. Kiedy okazuje się, że nie ma dla niego szans na ratunek, postanawia na łożu śmierci napisać do syna list, w którym opowiada swoje burzliwe losy, historię zbrodni, którą popełnił ...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Martyna Wojciechowska

cześć Dzie­cia­ki!

Mamy na­dzieję, że lu­bi­cie zwierzęta, a dzięki nam polu­bi­cie je jesz­cze bar­dziej. Po­zna­cie małego oran­gu­ta­na o imie­niu Hap­py i jego przy­go­dy. Do­wie­cie się, co uwiel­bia jeść na obiad, a są to na przykład du­ria­ny, najbar­dziej śmierdzące owo­ce świa­ta. I dla­cze­go nie wol­no trak­to­wać tych małp jak ma­skot­ki. No właśnie… Lu­dzie cza­sa­mi są dla zwierząt bar­dzo do­brzy, a cza­sa­mi bar­dzo źli, ale dzięki Wam świat może się zmie­nić na lep­sze. Każdy z nas ma na to wpływ, na­prawdę! Za­pra­sza­my Was w nie­sa­mo­witą podróż na Bor­neo, wyspę na końcu świa­ta. Otwórzcie sze­ro­ko oczy, na­staw­cie uważnie uszy i posłuchaj­cie tej hi­sto­rii. Obie­cu­je­my, że nie będzie­cie się nu­dzić!

Sza­now­ni Ro­dzi­ce

Po lek­tu­rze tej książki Wa­sze Dzie­ci mają szansę stać się lep­szy­mi ludźmi. Bo po­dob­no ci, którzy ko­chają zwierzęta, są do­bry­mi ludźmi.

Nie jest to ko­lej­na książka przy­rod­ni­cza, ja­kich wie­le. Uwrażli­wia na spra­wy świa­ta. War­to od najmłod­szych lat za­szcze­piać w Dzie­ciach świa­do­mość, że wraz ze zwierzętami sta­no­wi­my in­te­gralną część Na­tu­ry. Dzięki tej lek­tu­rze na­sze Dzie­ci, poza rze­telną wiedzą, do­staną też ogrom­ny ładu­nek wrażliwości i em­pa­tii do przy­ro­dy. Pew­nie zdjęcia i treści spo­wo­dują chęć dys­ku­sji i za­da­wa­nia pytań – dla­te­go opo­wia­da­nie zo­stało opa­trzo­ne moim ko­men­ta­rzem. To pro­po­zy­cja do prze­myśle­nia dla Państwa.

Do­mi­ni­ka Słomińska – psy­cho­log.

Wspie­ra ro­dziców w wy­cho­wa­niu dzie­ci. Od nie­daw­na łączy pasję pi­sarskąz wiedzą psy­cho­lo­giczną. Jest mamą je­de­na­sto­let­niej Tosi i dwu­let­niej Ja­necz­ki.

Gdzieś na krańcu świa­ta, czy­li bar­dzo, bar­dzo da­le­ko, jest In­do­ne­zja. To taki kraj, który leży na tysiącach wysp, a z góry wyglądają one jak unoszące się na wo­dzie bro­kuły. Ale naj­faj­niej­sze jest to, że każda wy­spa jest inna.