Strona główna » Poradniki » Całkowita przemiana. Zmień swoje życie w 24 godziny. Trinny i Susannah.

Całkowita przemiana. Zmień swoje życie w 24 godziny. Trinny i Susannah.

5.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-7778-570-6

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Całkowita przemiana. Zmień swoje życie w 24 godziny. Trinny i Susannah.

Dlaczego niektóre kobiety ubierają się tylko na czarno? Czemu po przeprowadzeniu gruntownej diety odchudzającej nadal noszą zbyt luźne stroje, przypominające namioty? Co skłania je do ubierania się po męsku?

Znane stylistki Trinny Woodall i Susannah Constantine uważają, że wszystkie te ubraniowe porażki wynikają z blokad psychicznych lub dotyczących własnego wyglądu. Piękna dwudziestolatka kryje się pod strojami w nijakich kolorach lub swetrem swojego dziadka, ponieważ była prześladowana w szkole. To przeszkoda emocjonalna. Albo na przykład kobieta w średnim wieku nigdy nie nosi sukienek, bo ktoś jej kiedyś powiedział, że ma grube nogi. Taka blokada wynika z uwarunkowań fizycznych.

Trinny i Susannah proponują ci przemianę! Dzięki nim rozpoznasz, dlaczego nie jesteś z siebie zadowolona, oraz uzyskasz informacje potrzebne do zmiany swojego wyglądu i zachętę do podjęcia działania.

Potraktuj tę książkę jako metodę, która pomoże ci uzdrowić własne wnętrze, abyś mogła błyszczeć na zewnątrz. Potrzebujesz tylko jednej doby i wiary w to, że będzie lepiej. Pora rozpocząć podróż, dzięki której zmienisz podejście do swojego ciała i życia!

Polecane książki

Niezwykły przypadek i szczęśliwy los doprowadzają doświadczonego życiowo człowieka do skonstruowania wehikułu czasu. Dzięki niemu przenosi się on z teraźniejszości do niezwykłego świata zwierzęcego i roślinnego schyłków trzeciorzędu. Aby przeżyć w tym świecie i korzystać z jego bogactw, zmuszony jes...
Ona, piękna i niezależna, dziedziczy rodzinną firmę na granicy bankructwa.On, seksowny kobieciarz i prezes świetnie prosperującej firmy, oferuje jej swoją pomoc...Fiona: „Mężczyźni. Kłamliwe, zdradzieckie dranie. Co do jednego. Miałam wspaniałego faceta, świetną pracę i perspektywy. I w jednej chwil...
Detektyw Alisha Green zostaje poważnie ranna podczas policyjnej obławy na seryjnego mordercę. Po dwóch miesiącach wraca do służby. Jest zdeterminowana, by dopaść psychopatę, który zamierzał ją dołączyć do swojej kolekcji martwych kobiet. Skomplikowane śledztwo dodatkowo utrudnia fakt, ...
Baśnowy dramat o władzy i namiętności Juliusza Słowackiego “Balladyna” dostępny za darmo w Legimi w formie ebooka, zarówno w formacie epub jak i mobi.   Słowacki w “Balladynie” za pomocą dwóch historii połączył świat rzeczywisty i baśniowy. Akcję umieści...
Na smuteczki, na chandrę, na to że liście opadają, wirują, w locie żółkną i brązowieją. Na zamęt wtorkowy, na zamęt środowy, czwartkowy i piątkowy (oj, nie, w piątek nie ma go ;-) Na melancholię, że pada, na słońce jak pomarańcza nad głowami niskie (i drzewami i blokami i domami). Na tych osza...
Książka ta działa bardziej jak balsam, który wzmocni, aby na nowo nabrać ODWAGI i NADZIEI. Aby odnaleźć tę drogę, która z centrum konfliktu zamieni się w samo centrum Twojego powołania. Dobra nowina bowiem jest taka, że jeśli Bóg nie realizuje Twoich planów, to oznacza, że ZAWSZE (ZAWSZE!) chce dla C...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Susannah Constantine i Trinny Woodall

Tytuł ory­gi­nału: The Ma­ke­over ‌Mis­sion. How To ‌Chan­ge ‌Your Life In ‌24 ‌Ho­urs

Co­py­ri­ght ‌© ‌2012 by ‌Trin­ny ‌Wo­odall & Su­san­nah ‌Con­stan­ti­ne

Zdjęcia © Ro­bin Mat­thews

Pro­jekt ‌książki ‌© ‌b’IJ Bar­ba­ra, ‌Am­ster­dam

Ilu­stra­cje © Yvon­ne ‌Ross

Co­py­ri­ght ‌for ‌the ‌Po­lish Edi­tion © ‌2013 by G+J Gru­ner+Jahr ‌Pol­ska

Sp. ‌z o.o. & Co. Spółka Ko­man­dy­to­wa ‌

02-674 War­sza­wa, ‌ul. Ma­ry­nar­ska 15

Dział ‌han­dlo­wy: tel. 22 360 38 41-42

faks ‌22 360 38 49

Sprze­daż ‌wysyłkowa: tel. ‌22 360 37 77 ‌

Przekład ‌Bar­ba­ra Grab­ska-Si­wek

ISBN: 978-83-7778-570-6

Wszel­kie pra­wa ‌za­strzeżone. Re­pro­du­ko­wa­nie, ‌ko­pio­wa­nie w urządze­niach prze­twa­rza­nia ‌da­nych, od­twa­rza­nie ‌w ja­kiej­kol­wiek ‌for­mie oraz ‌wy­ko­rzy­sty­wa­nie w wystąpie­niach pu­blicz­nych – ‌również ‌częścio­we ‌– tyl­ko ‌za wyłącznym ‌ze­zwo­le­niem właści­cie­la ‌praw ‌au­tor­skich.

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. ‌z o.o.

NA CZYM ‌PO­LE­GA ‌NA­SZA MI­SJA?

Od dwóch ‌lat podróżuje­my ‌do od­ległych krajów, aby ‌pomóc ‌ko­bie­tom w od­zy­ska­niu za­do­wo­le­nia ‌z sie­bie i do­bre­go ‌sa­mo­po­czu­cia. Wszyst­kie ‌pa­nie, które spo­ty­ka­my ‌na ‌pu­styn­nych ‌te­re­nach ‌Izra­ela, w mroźnych zakątkach Nor­we­gii ‌czy na ele­ganc­kich uli­cach ‌Szwe­cji i Ho­lan­dii, po­trze­bują ‌dużej daw­ki pew­ności sie­bie. ‌Ce­chu­je ‌je prze­ważnie ‌dość ‌ni­skie ‌po­czu­cie własnej war­tości, co ‌zdu­mie­wa nas ‌i jed­no­cześnie smu­ci. Bez ‌względu na na­ro­do­wość, ‌sta­tus fi­nan­so­wy, roz­mia­ry i wiek, ‌mi­lio­ny ko­biet na całym ‌świe­cie uważają, że ‌nie ‌mają po­wo­du, by się ‌szczy­cić wyglądem i do­brym samopo­czu­ciem.

Jak dotąd od­wie­dziłyśmy z naszą misją sie­dem krajów i zro­biłyśmy wszyst­ko, co w na­szej mocy, by pomóc ko­bie­tom zmie­nić swój wygląd, żeby na­brały pew­ności sie­bie i do­ko­nały prze­mia­ny własnej psy­chi­ki. Do­tych­cza­so­we re­zul­ta­ty na­szych działań na­pa­wają opty­mi­zmem i są znaczące. Cza­sa­mi mamy wrażenie, że te ko­bie­ty prze­chodzą w ciągu jed­ne­go dnia coś, co sta­no­wi od­po­wied­nik wie­lu lat au­to­ana­li­zy. Kie­dy za­pew­nia­my im wspar­cie psy­chicz­ne i po­tra­fi­my wysłuchać je z troską i obiek­ty­wi­zmem, po­ka­zując sto­ja­ki pełne ubrań, coś się w nich otwie­ra.

Czują, że zna­lazły się w bez­piecz­nym oto­cze­niu, gdzie wszy­scy mają na względzie ich do­bro. Naj­bar­dziej fru­stru­je nas fakt, że nie mamy tyle cza­su, by pomóc w ten sposób wszyst­kim. Stąd właśnie wziął się po­mysł na­pi­sa­nia tej książki.

To, co ro­bi­my pod­czas po­kazów, nie jest wielką fi­lo­zo­fią. Nie uważamy się za psy­cho­te­ra­peut­ki, ale umie­my pomóc ko­bie­tom roz­po­znać, co je po­wstrzy­mu­je przed po­su­wa­niem się naprzód. Dla­cze­go ubie­rają się tyl­ko na czar­no? Cze­mu po prze­pro­wa­dze­niu grun­tow­nej die­ty od­chu­dzającej nadal noszą zbyt luźne rze­czy, przy­po­mi­nające na­mio­ty? Co skłania je do ubie­ra­nia się po męsku? Prze­ko­nałyśmy się, że wszyst­kie ubra­nio­we porażki wy­ni­kają z blo­kad psy­chicz­nych lub do­tyczących własne­go wyglądu. Piękna dwu­dzie­sto­lat­ka kry­je się pod ciu­cha­mi w ni­ja­kich ko­lo­rach lub pod swe­trem swo­je­go dziad­ka, po­nie­waż była prześla­do­wa­na w szko­le. To prze­szko­da emo­cjo­nal­na. Albo ko­bie­ta w śred­nim wie­ku nig­dy nie nosi su­kie­nek, bo ktoś jej kie­dyś po­wie­dział, że ma gru­be nogi. Ta blo­kada wy­ni­ka z uwa­run­ko­wań fi­zycz­nych.

Cho­dzi nam o to, aby prze­mia­na, jaką pro­po­nu­je­my, była możliwa wszędzie i dla wszyst­kich wspa­niałych ko­biet. Dzięki temu zdołają one roz­po­znać, dla­cze­go nie są za­do­wo­lo­ne z sie­bie, uzy­skają in­for­ma­cje po­trzeb­ne do zmia­ny własne­go wyglądu i zachętę do podjęcia działania.

Po­trak­tuj tę książkę jako me­todę, która pomoże ci uzdro­wić własne wnętrze, abyś mogła błysz­czeć na zewnątrz. Po­trze­bu­jesz tyl­ko jed­ne­go dnia i wia­ry w to, że będzie le­piej. Je­steśmy do two­jej dys­po­zy­cji. Pora roz­począć podróż, dzięki której zmie­nisz po­dejście do swo­je­go ciała i życia!

Z wy­ra­za­mi sym­pa­tii.

PO­ZNAJSWOJĄSYL­WETKĘ

ŻADNA KO­BIE­TA NIE MA TYL­KO JED­NEJ WADY LUB ZA­LE­TY.MAMY ICH WIE­LE.

Ko­bie­ty wciąż zwra­cają się do nas o rady w wie­lu różnych spra­wach: „Górna połowa mo­je­go ciała jest w porządku, ale nie znoszę swo­je­go wiel­kie­go tyłka i ma­syw­nych ud”. (Je­steś Kręglem); „Co robić, kie­dy mam duże pier­si i pupę?” (Prze­czy­taj rady dla Wio­lon­cze­li); „Nie cier­pię swo­je­go wiel­kie­go brzu­cha”. (Mamy wspa­niałe wskazówki dla Jabłka); „Mam ciało jak chłopak i nig­dy nie będę wyglądać ko­bie­co”. (Prze­czy­taj na­sze po­ra­dy dla Rożka); „Boję się włożyć ko­stium kąpie­lo­wy z po­wo­du swo­ich podwójnych bio­der i ma­syw­nych łydek”. (Je­steś Gruszką); „Moje pro­por­cje są ide­al­ne, ale wy­da­je mi się, że składam się tyl­ko ze skóry i kości”. (Roz­wiążesz swój pro­blem, czy­tając roz­dział prze­zna­czo­ny dla Ko­lum­ny); „Mam na­prawdę dużą górną część tułowia, a wszy­scy po­dzi­wiają moje nogi”. (A więc pew­nie je­steś Kie­li­chem); „Mój tyłek jest szer­szy niż bar­ki; gdzie znajdę dla sie­bie su­kienkę?”. (Za­po­znaj się ze wskazówka­mi dla Dzwo­nu); „Je­stem szczupła w ta­lii, ale czuję się gru­ba”. (Ty­po­wa Klep­sy­dra); „Mam ogrom­ne cyc­ki, a poza tym je­stem chu­da jak pa­tyk”. (Naj­wy­raźniej je­steś Li­za­kiem); „Moje ra­mio­na i bio­dra są sze­ro­kie, a ta­lia nie­zbyt wcięta – poza tym mam też ma­syw­ne łydki”. (Nie martw się, Cegła również może wyglądać wspa­niale); „Lu­dzie mówią, że je­stem Klep­sydrą, ale moje nogi nie wyglądają do­brze, gdy noszę ubra­nia prze­zna­czo­ne dla tego typu syl­wet­ki”. (To dla­te­go, że w rze­czy­wi­stości je­steś Wa­zo­nem).

A za­tem jak roz­po­znać swoją syl­wetkę?

Przyj­rzyj się naj­pierw dia­gra­mo­wi z na­zwa­mi dwu­na­stu typów syl­we­tek. Jeśli nadal trud­no ci się za­kla­sy­fi­ko­wać, sko­rzy­staj z po­mo­cy przy­ja­ciółki, czy­niąc z tego okazję do spo­tka­nia. Koleżanka będzie w sta­nie spoj­rzeć na cie­bie bar­dziej obiek­tyw­nie niż ty sama.

Zrób so­bie zdjęcie w try­ko­cie – to na­prawdę po­ma­ga do­brze przyj­rzeć się swo­jej syl­wet­ce.

Kie­dy już od­kry­jesz, który z typów naj­bar­dziej do cie­bie pa­su­je, przejdź do od­po­wied­nie­go roz­działu i prze­czy­taj o ce­chach swo­jej fi­gu­ry i spo­so­bach naj­lep­sze­go ich wy­ko­rzy­sta­nia. Jed­no jest pew­ne: ko­bie­ce ciała są tak różne jak płatki śnie­gu, ale wszyst­kie mamy wspólne przy­mio­ty i pro­ble­my. Jeśli stwier­dzisz, że two­je ciało ma kształt o ce­chach dwóch różnych ro­dzajów syl­we­tek, prze­czy­taj roz­działy do­tyczące ich obu. Prze­ko­nałyśmy się, że owe dwa­naście typów to naj­bar­dziej użytecz­ne narzędzie do opi­sy­wa­nia ko­bie­cego ciała.

Po­znaj sie­bie na nowo. Trak­tuj sie­bie z miłością i sza­cun­kiem, na ja­kie zasługu­jesz. Je­steś tak samo piękna jak inne ko­bie­ty i możesz być równie sty­lo­wa jak two­ja do­sko­na­le zgrab­na przy­ja­ciółka o cie­le Bar­bie.

KRĘGIEL

TWO­JA SYL­WET­KA

Oso­ba o kształcie Kręgla ma długą i szczupłą górną część ciała, które znacz­nie roz­sze­rza się poniżej. Nie je­steś kla­syczną Gruszką, obar­czoną podwójny­mi bio­dra­mi (tzw. bocz­ka­mi) i dużą pupą. Twój pro­blem znaj­du­je się niżej – na po­zio­mie ud. Ukry­wa­nie ud stało się twoją ob­sesją. Je­steś prze­ko­na­na, że kie­dy ktoś pa­trzy na cie­bie, zwra­ca uwagę właśnie na nie. Masz jed­nak też wspa­niałe za­le­ty Sta­raj się dys­kret­nie pod­kreślać kształtne ra­mio­na. Do­wiedz się, jak naj­le­piej wy­ko­rzy­stać swoją wąską talię. Większą dolną połowę o wie­le łatwiej za­ma­sko­wać niż ma­syw­ny biust lub wy­le­wający się brzuch. Górna część two­je­go ciała jest smukła, a więc sta­raj się do niej przy­ciągać uwagę.

ŻYCIE KRĘGLA

• Po­trze­bu­jesz bar­dzo do­brze skro­jo­nych spodni, a o ta­kie trud­no. Rze­czy o do­brym kro­ju za­wsze sq droższe, za­tem za­cznij odkładać pie­niądze. Le­piej mieć więcej zno­szo­nych par spodni, które świet­nie pa­sują. Równa­nie jest pro­ste: to, ile razy coś wkładasz, po­dzie­lo­ne przez cenę, uka­zu­je praw­dziwą war­tość.

• Pod­czas tre­nin­gu po­win­naś ko­niecz­nie poświęcać tyle samo cza­su na roz­ciąga­nie, ile na inne ćwi­cze­nia. Łatwo roz­bu­do­wują się u cie­bie mięśnie powiększające uda, a roz­ciąga­nie je wydłuża.

• Wma­wiając so­bie nie­ustan­nie, że nie zno­sisz swo­ich ud, wysyłasz tak ne­ga­tyw­ny sy­gnał, iż w końcu tyl­ko uda będziesz do­strze­gać. Moc po­zy­tyw­nych myśli jest ogrom­na. Oto afir­ma­cja dla cie­bie: „Uwiel­biam swo­je ciało i szczupłą talię. Wiem już, jak się ubie­rać, żeby za­tu­szo­wać uda, i wca­le mi one nie prze­szka­dzają”.

• Często ku­po­wałaś spodnie do­pa­so­wa­ne w udach, a po­tem luźnymi bluz­ka­mi za­kry­wałaś od­stający pas w ta­lii. Nie wy­rzu­caj tych wszyst­kich spodni, ale za­przy­jaźnij się z jakąś kraw­cową i po­proś, aby zwęziła ci je w ta­lii.

SYL­WET­KA KRĘGLA

• Nosząc nie­co barw­niej­sze i połyskujące ubra­nia, przy­ciągasz uwagę do swo­je­go szczupłego tułowia.

• Wy­bie­raj bluz­ki przy­le­gające do ciała, aby po­chwa­lić się zgrabną górną połową.

• Ozdo­by przy głęboko wyciętym de­kol­cie skłaniają do unie­sie­nia wzro­ku i przy­ciągają uwagę do biu­stu.

• Bu­fia­ste rękawy po­sze­rzają ra­mio­na, równo­ważąc syl­wetkę o ma­syw­nych udach.

• Wy­bie­raj spódni­ce do­pa­so­wa­ne w ta­lii oraz bio­drach i roz­sze­rzające się na po­zio­mie górnej części nóg.

• Pio­no­we de­se­nie na dol­nej połowie ciała po­mogą optycz­nie wy­szczu­plić uda.

• Spodnie z sze­ro­ki­mi no­gaw­ka­mi nie będą przy­wie­rać do ud.

• Ciem­niej­sze ko­lo­ry na dol­nej połowie ciała spra­wią, że nogi będą się wy­da­wać szczu­plej­sze.

• Cien­ki pa­sek pod­kreśli twoją wąską talię.

JAK SIĘ UBIE­RAĆ

• Duże kla­py po­szerzą wi­zu­al­nie bar­ki, równo­ważąc dolną połowę ciała.