Strona główna » Biznes, rozwój, prawo » Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

5.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-269-6261-5

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Materiał opisuje zmiany w zasadach przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora. Od 26 stycznia 2017 to uprawnienie organu prowadzącego zostało zlikwidowane. Publikacja wskazuje typy szkół w których w okresie wdrażania reformy możliwe jest przedłużenie powierzenie maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r. Podpowiada jak postąpić z dyrektorem któremu kadencja kończy się 31 sierpnia 2017 r. Całość dopełnia 12 wzorów dokumentów do wykorzystania. Opracowanie pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu nowych regulacji i dostarczy propozycje gotowych rozwiązań.

Polecane książki

Czwarty wieszcz. Autor kilkunastu dramatów, z których jedynie Wesele zyskało miano arcydzieła. Artysta na piedestale, którego życie prywatne pozostaje w półmroku. Mąż, który pisze o żonie w najintymniejszych strofach wierszy. Ojciec, którego zgon złamie życiorysy czworga dzieci. Człowiek, który ś...
Poradnik do gry Runaway: A Twist of Fate zawiera kompletny opis przejścia. Składa się on z sześciu części, odpowiadających poszczególnym rozdziałom przygody Giny i Briana. Runaway: Przewrotny Los - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. [Rozdział 1] Brian Basco n...
Czy w kosmosie jest szybki internet? Kiedy człowiek postawi stopę na Marsie? Jak pachnie przestrzeń kosmiczna? Czy w stanie nieważkości da się korzystać z iPada? Czy każdy z nas może zostać astronautą? Czy zdarzyło ci się patrzeć w nocne niebo i zastanawiać się, jakie tajemnice może skrywać ogrom pr...
  Ryba Ludojad to wybór felietonów Macieja Rybińskiego opublikowanych w „Rzeczypospolitej” w latach 2008–2009. Każdy z nich odnosi się do ciągle aktualnych postaw i zjawisk społecznych. Autorem wyboru jest Dominik Zdort, dziennikarz prasowy i telewizyjny, szef działu Opinie w „Rzeczpospolitej”. * *...
Przedstawiony w książce kryminał jest trzecią kontynuacją przygód przyjaciół z książek pod tytułem tajemniczy list i uknuta wendetta. Dzieje się ona rok, po zdarzeniach zawartych w pierwszej części. Opisuje przygody dwóch przyjaciół Adriana i jego przyjaciela Kacpra oraz ich dwójki znajomych. Zofii ...
Świat i relacje w wierszach Szychowiak są głębokie, nawarstwiają się i plączą. Poprzez oszczędne i przemyślane użycie słów autorka Po sobie konstruuje zaskakujące oraz wielokierunkowe utwory dotyczące życia, miłości i codziennych historii. Debiut autorki nagrodzony Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesi...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Dariusz Skrzyński i Leszek Zaleśny i Michał Kowalski

Redakcja

Autorzy:

Dariusz Skrzyński

prawnik, specjalistaz zakresu prawa oświatowego, prawa pracyi prawa autorskiego

Michał Kowalski

radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego

LeszekZaleśny

ekspertw zakresie prawa oświatowego i specjalistaw zakresieorganizacjii zarządzania oświatą

Redaktor:

Dariusz Skrzyński

Menedżer produktu: 

PaulinaKrzyżanowska

Kierownik marketingu i sprzedaży: 

Julita Lewandowska-Tomasiuk

Zdjęcie na okładce:

fotolia.pl

Projekt graficzny okładki:

Piotr Fedorczyk

Korekta:

Zespół

Koordynator produkcji:

Magdalena Huta

Druk:

Miller

Skład i łamanie:

Raster studio

ISBN 978-83-269-6261-5

Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2017

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

ul. Łotewska 9a, 03-918Warszawa

tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl

NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł

Publikacja „Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresiereformy oświaty” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniemwysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niejwskazówki, poradyi interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

WSTĘP

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe określa zasady dotyczące przedłużenia lub zakończenia kadencji dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli na stanowiskach kierowniczych szkół w okresie wdrażania reformy oświaty. Opracowanie zawiera analizę sytuacji prawnej tych osób z podziałem na poszczególne typy szkół, które będą funkcjonować w nowym ustroju szkolnym.

Od 26 stycznia 2017 r. organy prowadzące straciły możliwość przedłużania powierzania stanowisk dyrektorskich na kolejne kadencje. Zatem odpowiednio wcześniej muszą ogłosić każdorazowo konkurs. W okresie przeprowadzania reformy oświaty zastosowano odstępstwo od tej zasady. Wyjątkowo kadencja niektórych z nich może zostać przedłużona bez konieczności przeprowadzania konkursu. Dotyczy to przede wszystkim dyrektora wygaszanego publicznego gimnazjum, które nie zostało włączone do lub przekształcone w inną szkołę. Również w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć kadencje dyrektorom szkół, do których gimnazjum zostało włączone, lub dyrektorom szkół powstałych z przekształcenia gimnazjum.

W dwóch przypadkach również wicedyrektorzy mogą mieć przedłużone powierzenia stanowisk – dotyczy to wicedyrektora szkoły podstawowej (byłego dyrektora gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej) oraz wicedyrektora liceum, technikum lub szkoły branżowej I stopnia (byłego dyrektora gimnazjum włączonego do tej szkoły).

Wielu wicedyrektorów i innych nauczycieli na stanowiskach kierowniczych zostanie jednak obligatoryjnie odwołanych.

W tekście analizujemy wprowadzone przepisy z punktu widzenia obowiązków dyrektora i organu prowadzącego. Ponadto w jednym miejscu przygotowaliśmy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z tym tematem. Całość została uzupełniona o 12 niezbędnych wzorów dokumentów do wykorzystania przez dyrektora i organy prowadzące.

Życzymy pożytecznej lektury

Rozdział 1. Przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora przez organ prowadzący

Nowa ustawa Prawo oświatowe w dużej mierze powtarza regulacje dotychczasowej ustawy o systemie oświaty. Mimo wszystko przewidziano w niej pewne dość istotne różnice. Jedną z nich jest brak możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora każdorazowo konieczne będzie więc ogłoszenie konkursu na to stanowisko.

1.1. Uchylenie możliwości przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora

Dotychczas przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wymagało zasięgnięcia opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, a także uzgodnienia z kuratorem oświaty (art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty). Uprawnienie to zostało zniesione 26 stycznia 2017 r.Nie ma obecnie możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy.

Oznacza to, że przed upływem kadencji dyrektorów szkół(poza przypadkami wskazanymi w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić konkurs w celu wyłonienia nowych dyrektorów. Oznacza to, że po upływie kadencji dyrektora każdorazowo konieczne jest więc ogłoszenie konkursu na to stanowisko.

1.2. Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora do i po 31 sierpnia 2017 r.

Do 31 sierpnia 2017 r. konkursy na stanowiska dyrektorów szkół są organizowane według zapisów ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do niej, a mianowicie:

•rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek,

•rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Przepis art. 36a ustawy o systemie oświaty traktujący o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły zostanie uchylony i utraci swoją moc z 1 września 2017 r. (art. 15 pkt 54 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Zatem konkursy na stanowiska dyrektorów organizowane do 31 sierpnia 2017 r. podlegają ustawie o systemie oświaty i przepisom wykonawczych do niej. Przepisy rozporządzeń zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy (art. 363 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). W praktyce oznacza to, że przepisy rozporządzeń należy stosować tak długo, jak przeprowadzane będą konkursy dotyczące obsady stanowisk dyrektorów ww. szkół.

Natomiast od 1 września 2017 r. konkursy na stanowiska dyrektorów będą podlegały zapisom ustawy Prawo oświatowe (art. 62i art. 63 ustawy Prawo oświatowe) oraz nowego rozporządzenia, które Minister Edukacji Narodowej wyda na podstawie art. 63 ust. 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe.

1.3. Szczególne wymogi w konkursach na stanowisko dyrektora w okresie reformy

Przepisy reformujące system oświaty przewidują szczególne wymagania w stosunku do organizowanych konkursów na dyrektorów szkół, do których ma być włączone gimnazjum. Otóż jeżeli konkurs organizowany jest jeszcze przed formalnym przekształceniem szkół, w skład komisji konkursowej powinni wejść przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców wyłaniani spośród przedstawicieli rad pedagogicznych szkół (szkoły podstawowej, liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia) i gimnazjum, które ma być włączone do jednej z tych szkół.

Szczególne wymogi w zakresie składu komisji konkursowej przedstawia poniższa tabela.

Typ szkoły

Szczególne wymagania

Konkurs na stanowisko dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej

Jeśli do ośmioletniej szkoły podstawowej ma być włączone gimnazjum, to w przypadku konkursu przeprowadzonego przed dniem włączenia (czyli przed 1 września 2017, 2018 r. lub 2019 r.) w skład komisji konkursowej należy powołać po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, z tym że:

•przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły,

•przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły (art. 238 ust. 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Konkurs na stanowisko dyrektora trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do których ma być włączone gimnazjum

Jeśli do jednej z tych szkół ma być włączone gimnazjum, to w przypadku konkursu przeprowadzonego przed dniem włączenia (czyli przed 1 września 2017, 2018 r. lub 2019 r.), w skład komisji konkursowej należy powołać po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, z tym że:

•przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych ww. szkoły i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły,

•przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli rad rodziców ww. szkoły i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły (art. 241 ust. 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Konkurs na stanowisko dyrektora branżowej szkoły I stopnia

Do konkursu przeprowadzanego w okresie do 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowych rozporządzeń:

•rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek,

•rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,

w zakresie, w jakim dotyczą zasadniczej szkoły zawodowej (art. 245 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Do konkursu przeprowadzanego w okresie do 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowych rozporządzeń:

•rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek,

•rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,

w zakresie, w jakim dotyczą szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (art. 246 ust. 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Rozdział 2. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na podstawie ustawy reformującej

W nowych przepisach oświatowych znacznie ograniczono możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Przedłużenie jest dopuszczalne tylko w określonych przypadkach, nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, dyrektor musi zaktualizować ocenę pracy.

2.1. Wykaz sytuacji, w których możliwe jest przedłużenie stanowiska dyrektora

Co