Strona główna » Dla dzieci i młodzieży » Święci wokół nas

Święci wokół nas

4.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-7773-904-4

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Święci wokół nas

Dlaczego kierowcy wieszają w autach medaliki ze św. Krzysztofem? Po co przy remizach strażackich stoją figury św. Floriana? Przed czym chroni krzyż św. Andrzeja przy przejeździe kolejowym? Komu zawdzięczamy Bożonarodzeniową szopkę?
Na te i wiele innych pytań dzieci znajdą odpowiedzi w książce „Święci wokół nas”, która w ciekawy i przystępny sposób przedstawia biografie najsłynniejszych świętych Kościoła katolickiego i to, jak różne mogą być drogi do świętości. Każda z opowieści zachęca do odszukania świętych w otaczającym dziecko świecie: w znakach, dziełach sztuki, legendach, pomnikach, powiedzeniach, obyczajach.

Pokazuje, że święci, choć żyli dawno temu, wciąż są obecni w naszym życiu – są wokół nas.

Polecane książki

Uwikłani w płeć to najważniejsza praca w historii intelektualnej ruchu feministycznego. Książka, która w latach 90. XX wieku zapoczątkowała teorię queer, przekształcając całą scenę filozoficznych i feministycznych dyskusji dotyczących kwestii różnicy seksualnej. Judith Butler polemizuje z najważniej...
"Samotna planeta" to krótka historia o powstaniu świata i miejscu naszej planety w Układzie Słonecznym. Książka przenosi nas w daleką przeszłość, pokazując, jak przypuszczalnie mogło wyglądać tworzenie się warunków do rozwoju życia na Ziemi. Mimo prowadzonych od dawna badań naukowych dotyczących...
Bez względu na to czy już pracujesz, czy dopiero szukasz pracy, bardzo dobrze zrobiłeś zaglądając do tej książki. Gdyby ktoś zechciał podzielić się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem tak, jak ja robię to teraz z Tobą, prawdopodobnie podejmowałabym lepsze decyzje dotyczące mojego rozwoju i kariery....
OPOWIEŚĆ BĘDĄCA DOWODEM NA TO, ŻE MIŁOŚĆ TO DZIKI KWIAT, KTÓRY WYROŚNIE NA KAŻDYM, NAWET SKALANYM KRWIĄ GRUNCIE Urokliwa sceneria wybrzeża Morza Czarnego oraz wesele przyjaciółki wprawiają Anhusz Czarkudian w nostalgiczny nastrój. Kobieta marzy o życiu poza swoją niewielką, nie dającą żadnych perspe...
Hipnotyzująca powieść o rodzinie i tożsamości, lojalności i oszustwie oraz o delikatnej granicy między prawdą a wiarą. Pięknie napisana historia o naszych zobowiązaniach wobec innych i odpowiedzialności, którą bierzemy za siebie. „Mądra i często ironicznie zabawna… Czytelnicy mający rodzeństwo, z...
O jedenastej wieczorem Evelyn Hardcastle zostanie zamordowana. Masz osiem dni i osiem wcieleń. Pozwolimy ci odejść pod warunkiem, że odkryjesz, kto jest zabójcą. Zrozumiano? W takim razie zaczynamy…   Evelyn Hardcastle będzie umierać każdego dnia, aż do momentu, gdy ktoś odkryje, kim jest jej zabój...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Anna Paczuska

Święci wokół nas

Anna Paczuska

Ilustracje: Grzegorz Sobczak

Copyright © 2018 Wydawnictwo RM
All rights reserved

Wydawnictwo RM, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
rm@rm.com.pl, www.rm.com.pl

Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana bez pisemnej zgody wydawcy.

ISBN 978-83-7773-903-7
ISBN 978-83-7773-904-4 (ePub)
ISBN 978-83-7773-905-1 (mobi)
ISBN 978-83-7773-906-8 (pdf)

Redaktor prowadzący: Irmina Wala-PęgierskaRedakcja: Justyna MrowiecNadzór graficzny i projekt graficzny książki: Grażyna JędrzejecProjekt graficzny okładki: Grzegorz SobczakKoordynacja produkcji wersji elektronicznej: Tomasz ZajbtOpracowanie wersji elektronicznej: Marcin FabijańskiWeryfikacja wersji elektronicznej:

Spis treści

Od Autorki

Święta Maria z Nazaretu

Święty Jan Chrzciciel

Święty Piotr Apostoł

Święty Andrzej Apostoł

Święta Agata Sycylijska

Święty Krzysztof

Święty Walenty

Święty Mikołaj

Święty Florian

Święty Jerzy

Święty Marcin

Święty Franciszek z Asyżu

Święty Antoni Padewski

Święta Kinga

Święta Jadwiga Andegaweńska

Święty Stanisław Kostka

Święty Maksymilian Kolbe

Święta Faustyna Kowalska

Święta Matka Teresa z Kalkuty

Święty Jan Paweł II

Od Autorki

Wtej ksią­żecz­ce znaj­dziesz opo­wie­ści o wy­jąt­ko­wych lu­dziach. Nie­któ­rzy z nich żyli w od­leg­łych cza­sach, a inni – cał­kiem nie­daw­no. Są wśród nich za­rów­no ko­bie­ty, jak i męż­czyź­ni, mło­dzi i sta­rzy, bied­ni i bo­ga­ci. Miesz­ka­li w róż­nych kra­jach i wy­ko­ny­wa­li róż­ne za­wo­dy, a jed­nak łą­czy ich pew­na waż­na rzecz – na­zy­wa­my ich świę­ty­mi.

Czy wiesz, kim jest świę­ty? To ktoś, kto przez całe ży­cie po­stę­pu­je zgod­nie z przy­ka­za­nia­mi Boga, na­wet je­śli to cza­sem trud­ne. Świę­tym może zo­stać czło­wiek, któ­ry po­ma­ga in­nym lu­dziom i trosz­czy się o nich. Może być nim ten, kto bar­dzo moc­no wie­rzy w Boga. Po­zna­jąc hi­sto­rie świę­tych, prze­ko­nasz się, że byli oni do­brzy, mą­drzy, skrom­ni i od­waż­ni – te ce­chy war­to na­śla­do­wać w co­dzien­nym ży­ciu.

Świę­ci są wo­kół nas każ­de­go dnia. Za­wsze moż­na się do nich po­mo­dlić, po­pro­sić ich o po­moc lub po­dzię­ko­wać im. Są na­szy­mi pa­tro­na­mi, czy­li opie­ku­na­mi. Każ­dy z nich ma swo­je świę­to, któ­re ob­cho­dzi­my raz w roku. W taki dzień ksiądz pod­czas mszy w ko­ście­le przy­po­mi­na za­słu­gi świę­te­go i opo­wia­da o jego ży­ciu. Czy wiesz, że two­je imie­ni­ny to tak­że świę­to two­je­go pa­tro­na? Może hi­sto­rię o nim rów­nież znaj­dziesz w tej ksią­żecz­ce – a je­śli nie, po­proś ro­dzi­ców, by ci o nim opo­wie­dzie­li. Ro­zej­rzyj się, a wi­ze­run­ki świę­tych na pew­no do­strze­żesz na ob­ra­zach, po­mni­kach, w her­bach miast, a na­wet na zna­kach dro­go­wych. O tych wiel­kich lu­dziach po­wsta­ją le­gen­dy, przy­sło­wia, wier­sze i fil­my. Świę­ci są wo­kół nas, bo ich po­dzi­wia­my i o nich pa­mię­ta­my.

Żyła na przełomie I wieku p.n.e. i I wieku n.e.

Święta
Maria z Nazaretu

Maria żyła bar­dzo daw­no temu. Po­cho­dzi­ła z bied­nej ro­dzi­ny. Była skrom­ną i uczyn­ną dziew­czy­ną, któ­ra sta­ra­ła się po­ma­gać in­nym i dla każ­de­go za­wsze zna­la­zła do­bre sło­wo. Bar­dzo ko­cha­ła Boga i czę­sto się do nie­go mo­dli­ła. Pew­ne­go dnia mia­ło miej­sce nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie – Ma­rii uka­zał się ar­cha­nioł Ga­briel i po­wie­dział jej, że wkrót­ce zo­sta­nie mamą, a jej syn bę­dzie kimś wy­jąt­ko­wym – dziec­kiem Boga. Ga­briel po­pro­sił, aby dała Mu na imię Je­zus. Ma­ria bar­dzo się zdzi­wi­ła, że Bóg wy­brał wła­śnie ją – pro­stą i ubo­gą dziew­czy­nę. Jak każ­da mama bar­dzo się cie­szy­ła, że wkrót­ce uro­dzi jej się dziec­ko.

Gdy zbli­żał się mo­ment na­ro­dzin Je­zu­sa, Ma­ria ze swo­im mę­żem Jó­ze­fem mu­sia­ła wy­ru­szyć w dłu­gą po­dróż. Dzień się koń­czył, a przy­szli ro­dzi­ce nie mie­li gdzie prze­no­co­wać, bo wszyst­kie go­spo­dy były peł­ne po­dróż­nych. Za­trzy­ma­li się więc w nie­wiel­kiej staj­ni i tam, w oto­cze­niu zwie­rząt Ma­ria uro­dzi­ła syna. Owi­nę­ła go w pie­lusz­ki i za­miast w ko­ły­sce, uło­ży­ła na sia­nie, w żło­bie, czy­li drew­nia­nym karm­ni­ku dla zwie­rząt.

Wkrót­ce wszy­scy już wie­dzie­li, że na świat przy­szedł ktoś wy­jąt­ko­wy. Sta­jen­kę od­wie­dza­li za­rów­no bied­ni pa­ste­rze, jak i bo­ga­ci kró­lo­wie z da­ra­mi, bo Je­zus miał być wład­cą wszyst­kich lu­dzi. Dro­gę wska­zy­wa­li im anio­ło­wie i wy­jąt­ko­wo ja­sna gwiaz­da, zwa­na gwiaz­dą be­tle­jem­ską. Dziś o tym wy­da­rze­niu opo­wia­da­ją bo­żo­na­ro­dze­nio­we szop­ki, ko­lę­dy i ja­seł­ka. Ob­raz Ma­rii z ma­łym Je­zu­sem mo­żesz obej­rzeć w każ­dym ko­ście­le. Świę­ta Ma­ria zo­sta­ła też ogło­szo­na kró­lo­wą Pol­ski, a więc jest opie­kun­ką wszyst­kich Po­la­ków.

Dzień świę­tej

25 mar­ca, 3 maja, 15 sierp­nia, 8 grud­nia

Żył na przełomie I wieku p.n.e. i I wieku n.e.

Święty
Jan Chrzciciel

Żył w I wieku n.e.

Święty
Piotr Apostoł

Żył w I wieku n.e.

Święty
Andrzej Apostoł

Żyła w III wieku

Święta
Agata Sycylijska

Żył w III wieku

Święty
Krzysztof

Żył na przełomie III i IV wieku

Święty
Walenty

Żył na przełomie III i IV wieku

Święty
Mikołaj

Żył w IV wieku

Święty
Florian

Żył w IV wieku

Święty
Jerzy

Żył w IV wieku

Święty
Marcin

Żył na przełomie XII i XIII wieku

Święty
Franciszek z Asyżu

Żył na przełomie XII i XIII wieku

Święty
Antoni Padewski

Żyła w XIII wieku

Święta
Kinga

Żyła w XIV wieku

Święta
Jadwiga Andegaweńska

Żył w XVI wieku

Święty
Stanisław Kostka

Żył na przełomie XIX i XX wieku

Święty
Maksymilian Kolbe

Żyła w XX wieku

Święta
Faustyna Kowalska

Żyła w XX wieku

Święta
Matka Teresa
z Kalkuty

Żył na przełomie XX i XXI wieku

Święty
Jan Paweł II