Strona główna » Dla dzieci i młodzieży » Święci wokół nas

Święci wokół nas

4.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-7773-904-4

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Święci wokół nas

Dlaczego kierowcy wieszają w autach medaliki ze św. Krzysztofem? Po co przy remizach strażackich stoją figury św. Floriana? Przed czym chroni krzyż św. Andrzeja przy przejeździe kolejowym? Komu zawdzięczamy Bożonarodzeniową szopkę?
Na te i wiele innych pytań dzieci znajdą odpowiedzi w książce „Święci wokół nas”, która w ciekawy i przystępny sposób przedstawia biografie najsłynniejszych świętych Kościoła katolickiego i to, jak różne mogą być drogi do świętości. Każda z opowieści zachęca do odszukania świętych w otaczającym dziecko świecie: w znakach, dziełach sztuki, legendach, pomnikach, powiedzeniach, obyczajach.

Pokazuje, że święci, choć żyli dawno temu, wciąż są obecni w naszym życiu – są wokół nas.

Polecane książki

Zbiór fantasmagorycznych opowieści Marka Przybyły, zatytułowany Szkoła miękkiego rysunku w samej rzeczy jest dla mnie szkołą miękkiego tkania, nasuwa bowiem skojarzenie z perskimi, dywanowymi narracjami, jakie zwykli sobie opowiadać, lub śpiewać tkacze kobierców. Tylko w ten sposób, przez przywołani...
Książka jest poradnikiem dla przyszłych kierowników i managerów oraz pracodawców, stojących przed dylematem, jakie osoby należy w pierwszej kolejności na takie stanowisko zatrudnić. Z książki dowiemy się jak odczytywać znaki, które okazuje pracownik, gdy jest odpowiednim kandydatem, by pełnić funkcj...
Czy istnieje "wielka miłość" - tego w gruncie rzeczy nie wie nikt. Zastępy filozofów, myślicieli i poetów łamało sobie nad tym głowę. Opisywali ją pisarze, malowali malarze, bardowie śpiewali o niej pieśni. Ludzie noszą w sobie tęsknotę za miłością która obejmowałaby wszystko. Tęsknota owa, niez...
Jak to określa sam poeta: Lambro jest to człowiek, będący obrazem naszego wieku, bezskutecznych jego usiłowań, jest to wcielone szyderstwo losu, a życie jego jest podobne do życia wielu mrących ludzi, o których przyjaciele piszą, czym być mogli, o których nieznajomi mówią, że nie byli niczym. Utwór ...
Ostatnimi laty Świadków Jehowy zaczęło w Polsce powoli ubywać. Z pewnością zjawisko byłoby znacznie szersze, gdyby nie praktykowany tam skrajny ostracyzm – zerwanie wszelkich kontaktów z tymi, którzy odważyli się opuścić szeregi organizacji (nie wyłączając z tego rodziny i przyjaciół). Niemal wszysc...
„Każda epoka ma swoje wojny” ‒ również współczesna. Użycie przemocy zbrojnej w wielu rejonach kuli ziemskiej nadal pozostaje jednym z głównych wzorców relacji międzygrupowych, a sama siła lub raczej model organizacji jej użycia określają tożsamość państw, społeczeństw i narodów. Znaczną część sceny ...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Anna Paczuska

Święci wokół nas

Anna Paczuska

Ilustracje: Grzegorz Sobczak

Copyright © 2018 Wydawnictwo RM
All rights reserved

Wydawnictwo RM, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
rm@rm.com.pl, www.rm.com.pl

Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana bez pisemnej zgody wydawcy.

ISBN 978-83-7773-903-7
ISBN 978-83-7773-904-4 (ePub)
ISBN 978-83-7773-905-1 (mobi)
ISBN 978-83-7773-906-8 (pdf)

Redaktor prowadzący: Irmina Wala-PęgierskaRedakcja: Justyna MrowiecNadzór graficzny i projekt graficzny książki: Grażyna JędrzejecProjekt graficzny okładki: Grzegorz SobczakKoordynacja produkcji wersji elektronicznej: Tomasz ZajbtOpracowanie wersji elektronicznej: Marcin FabijańskiWeryfikacja wersji elektronicznej:

Spis treści

Od Autorki

Święta Maria z Nazaretu

Święty Jan Chrzciciel

Święty Piotr Apostoł

Święty Andrzej Apostoł

Święta Agata Sycylijska

Święty Krzysztof

Święty Walenty

Święty Mikołaj

Święty Florian

Święty Jerzy

Święty Marcin

Święty Franciszek z Asyżu

Święty Antoni Padewski

Święta Kinga

Święta Jadwiga Andegaweńska

Święty Stanisław Kostka

Święty Maksymilian Kolbe

Święta Faustyna Kowalska

Święta Matka Teresa z Kalkuty

Święty Jan Paweł II

Od Autorki

Wtej ksią­żecz­ce znaj­dziesz opo­wie­ści o wy­jąt­ko­wych lu­dziach. Nie­któ­rzy z nich żyli w od­leg­łych cza­sach, a inni – cał­kiem nie­daw­no. Są wśród nich za­rów­no ko­bie­ty, jak i męż­czyź­ni, mło­dzi i sta­rzy, bied­ni i bo­ga­ci. Miesz­ka­li w róż­nych kra­jach i wy­ko­ny­wa­li róż­ne za­wo­dy, a jed­nak łą­czy ich pew­na waż­na rzecz – na­zy­wa­my ich świę­ty­mi.

Czy wiesz, kim jest świę­ty? To ktoś, kto przez całe ży­cie po­stę­pu­je zgod­nie z przy­ka­za­nia­mi Boga, na­wet je­śli to cza­sem trud­ne. Świę­tym może zo­stać czło­wiek, któ­ry po­ma­ga in­nym lu­dziom i trosz­czy się o nich. Może być nim ten, kto bar­dzo moc­no wie­rzy w Boga. Po­zna­jąc hi­sto­rie świę­tych, prze­ko­nasz się, że byli oni do­brzy, mą­drzy, skrom­ni i od­waż­ni – te ce­chy war­to na­śla­do­wać w co­dzien­nym ży­ciu.

Świę­ci są wo­kół nas każ­de­go dnia. Za­wsze moż­na się do nich po­mo­dlić, po­pro­sić ich o po­moc lub po­dzię­ko­wać im. Są na­szy­mi pa­tro­na­mi, czy­li opie­ku­na­mi. Każ­dy z nich ma swo­je świę­to, któ­re ob­cho­dzi­my raz w roku. W taki dzień ksiądz pod­czas mszy w ko­ście­le przy­po­mi­na za­słu­gi świę­te­go i opo­wia­da o jego ży­ciu. Czy wiesz, że two­je imie­ni­ny to tak­że świę­to two­je­go pa­tro­na? Może hi­sto­rię o nim rów­nież znaj­dziesz w tej ksią­żecz­ce – a je­śli nie, po­proś ro­dzi­ców, by ci o nim opo­wie­dzie­li. Ro­zej­rzyj się, a wi­ze­run­ki świę­tych na pew­no do­strze­żesz na ob­ra­zach, po­mni­kach, w her­bach miast, a na­wet na zna­kach dro­go­wych. O tych wiel­kich lu­dziach po­wsta­ją le­gen­dy, przy­sło­wia, wier­sze i fil­my. Świę­ci są wo­kół nas, bo ich po­dzi­wia­my i o nich pa­mię­ta­my.

Żyła na przełomie I wieku p.n.e. i I wieku n.e.

Święta
Maria z Nazaretu

Maria żyła bar­dzo daw­no temu. Po­cho­dzi­ła z bied­nej ro­dzi­ny. Była skrom­ną i uczyn­ną dziew­czy­ną, któ­ra sta­ra­ła się po­ma­gać in­nym i dla każ­de­go za­wsze zna­la­zła do­bre sło­wo. Bar­dzo ko­cha­ła Boga i czę­sto się do nie­go mo­dli­ła. Pew­ne­go dnia mia­ło miej­sce nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie – Ma­rii uka­zał się ar­cha­nioł Ga­briel i po­wie­dział jej, że wkrót­ce zo­sta­nie mamą, a jej syn bę­dzie kimś wy­jąt­ko­wym – dziec­kiem Boga. Ga­briel po­pro­sił, aby dała Mu na imię Je­zus. Ma­ria bar­dzo się zdzi­wi­ła, że Bóg wy­brał wła­śnie ją – pro­stą i ubo­gą dziew­czy­nę. Jak każ­da mama bar­dzo się cie­szy­ła, że wkrót­ce uro­dzi jej się dziec­ko.

Gdy zbli­żał się mo­ment na­ro­dzin Je­zu­sa, Ma­ria ze swo­im mę­żem Jó­ze­fem mu­sia­ła wy­ru­szyć w dłu­gą po­dróż. Dzień się koń­czył, a przy­szli ro­dzi­ce nie mie­li gdzie prze­no­co­wać, bo wszyst­kie go­spo­dy były peł­ne po­dróż­nych. Za­trzy­ma­li się więc w nie­wiel­kiej staj­ni i tam, w oto­cze­niu zwie­rząt Ma­ria uro­dzi­ła syna. Owi­nę­ła go w pie­lusz­ki i za­miast w ko­ły­sce, uło­ży­ła na sia­nie, w żło­bie, czy­li drew­nia­nym karm­ni­ku dla zwie­rząt.

Wkrót­ce wszy­scy już wie­dzie­li, że na świat przy­szedł ktoś wy­jąt­ko­wy. Sta­jen­kę od­wie­dza­li za­rów­no bied­ni pa­ste­rze, jak i bo­ga­ci kró­lo­wie z da­ra­mi, bo Je­zus miał być wład­cą wszyst­kich lu­dzi. Dro­gę wska­zy­wa­li im anio­ło­wie i wy­jąt­ko­wo ja­sna gwiaz­da, zwa­na gwiaz­dą be­tle­jem­ską. Dziś o tym wy­da­rze­niu opo­wia­da­ją bo­żo­na­ro­dze­nio­we szop­ki, ko­lę­dy i ja­seł­ka. Ob­raz Ma­rii z ma­łym Je­zu­sem mo­żesz obej­rzeć w każ­dym ko­ście­le. Świę­ta Ma­ria zo­sta­ła też ogło­szo­na kró­lo­wą Pol­ski, a więc jest opie­kun­ką wszyst­kich Po­la­ków.

Dzień świę­tej

25 mar­ca, 3 maja, 15 sierp­nia, 8 grud­nia

Żył na przełomie I wieku p.n.e. i I wieku n.e.

Święty
Jan Chrzciciel

Żył w I wieku n.e.

Święty
Piotr Apostoł

Żył w I wieku n.e.

Święty
Andrzej Apostoł

Żyła w III wieku

Święta
Agata Sycylijska

Żył w III wieku

Święty
Krzysztof

Żył na przełomie III i IV wieku

Święty
Walenty

Żył na przełomie III i IV wieku

Święty
Mikołaj

Żył w IV wieku

Święty
Florian

Żył w IV wieku

Święty
Jerzy

Żył w IV wieku

Święty
Marcin

Żył na przełomie XII i XIII wieku

Święty
Franciszek z Asyżu

Żył na przełomie XII i XIII wieku

Święty
Antoni Padewski

Żyła w XIII wieku

Święta
Kinga

Żyła w XIV wieku

Święta
Jadwiga Andegaweńska

Żył w XVI wieku

Święty
Stanisław Kostka

Żył na przełomie XIX i XX wieku

Święty
Maksymilian Kolbe

Żyła w XX wieku

Święta
Faustyna Kowalska

Żyła w XX wieku

Święta
Matka Teresa
z Kalkuty

Żył na przełomie XX i XXI wieku

Święty
Jan Paweł II