Strona główna » Religia i duchowość » Religie i mitologia czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny

Religie i mitologia czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny

5.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-8002-590-5

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Religie i mitologia czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny

Niniejszy przegląd encyklopedyczny, liczący blisko 900 haseł, ma na celu przypomnienie i zdefiniowanie pojęć z dziedziny mitologii i religii Czarnej Afryki, które już weszły do obiegu czytelniczego w Polsce. Większość z nich trudno by było jednak znaleźć w istniejących encyklopediach i leksykonach. Jego trzon stanowią hasła i artykuły hasłowe z zakresu etnicznych wierzeń rodzimych, ciągle jeszcze ważnego składnika życia religijnego tej części świata. Słownik nie zawiera wprawdzie podstawowych haseł z zakresu chrześcijaństwa i islamu - choć religie te odrywają ogromną rolę w Afryce, ale dużą wagę przywiązuje do różnych kultów synkretycznych, nowych ruchów religijnych i afrochrześcijańskich Kościołów oraz do zjawiska klasyfikowanego jako "czarny islam".

Polecane książki

Zofia Nasierowska – mistrzyni fotografii i gotowania napisała tę książkę z myślą o tych, którzy zapraszając do domu gości na obiad lub kolację nie mają pomysłu na oryginalne, a czasami nawet jakiekolwiek menu. Proponuje Państwu zestawy wykwintnych, ale też codziennych potraw, dokładnie omawiając spo...
Jest ósmy dzień ósmego miesiąca roku. Ósma wieczór. Masz cały kraj wrogów. Czy przeżyjesz Noc Ósmą? Wyobraź sobie internetową loterię, w której każdy może zgłosić najbardziej znienawidzoną osobę. Ósmego sierpnia zostanie wylosowany jeden człowiek. Przez całą noc będzie on wyjęty spod prawa. Każdy mo...
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych...
Książka Stanforda Shawa jest jedną z najbardziej znanych i cenionych prac poświęconych dziejom Turcji od założenia państwa Osmanów w Anatolii w XIV wieku, przez czasy wielkiego imperium, na którego gruzach powstała w 1923 roku Republika Turecka, po rok 1975. We wprowadzeniu Shaw kreśli dzieje ludów ...
[color=rgb(89, 89, 89)][font='Lucida Grande', Geneva, Verdana, Arial]Drogie Dzieci, Rodzice, Babcie i Dziadkowie.[/font][/color][color=rgb(89, 89, 89)][font='Lucida Grande', Geneva, Verdana, Arial]Oddajemy w Wasze ręce zbiorek „Wierszyków na cztery pory roku”.[/font][/color][color=rgb(89, 89, 89)][f...
Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach finansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także beneficjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz­nym w wielu rozwi...

Poniżej prezentujemy fragment książki autorstwa Stanisław Piłaszewicz

Redakcja i korekta:

Krystyna Kawerska

Ilustracje

Krystyna Przeździecka

Okładka

Kinga Walter

Skład i łamanie

Marcin Hołdak

Publikacja dofinansowana przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wydanie elektroniczne, Warszawa 2016

ISBN (ePub) 978-83-8002-590-5

ISBN (Mobi) 978-83-8002-594-3

Wydawnictwo Akademickie Dialog

00-112 Warszawa, ul. Bagno 3/218

tel./faks 620 87 03

e-mail: redakcja@wydawnictwodialog.pl

http://www.wydawnictwodialog.pl/

Skład wersji elektronicznejMarcin Kapusta

konwersja.virtualo.pl

SŁOWO WSTĘPNE

Wiedza o Czarnej Afryce, rozciągającej się na południe od Sahary i największej pustyni świata – wolno, ale skutecznie, toruje sobie drogę do polskiego Czytelnika. Zainteresowanie tym kontynentem w Polsce wiązało się z ważnymi wydarzeniami historycznymi w naszym kraju i miewało różny stopień nasilenia. Po 1960 r., zwanym „rokiem Afryki”, kiedy kilkanaście krajów afrykańskich zrzuciło jarzmo kolonializmu i „wybiło się na niepodległość”, ożyły w Polsce nadzieje na nawiązanie z nimi współpracy gospodarczej i kulturalnej. Nastąpił przyspieszony rozwój studiów afrykanistycznych, na rynku księgarskim spotykało się coraz więcej prac poświęconych Czarnej Afryce, zarówno przekładów, jak i publikacji autorów polskich. Literatura afrykańska, tworzona w językach europejskich, stała się prawdziwym odkryciem i przyciągnęła uwagę wielu wydawców. Również utwory w językach rodzimych Afryki zaczęty wolno wchodzić do obiegu czytelniczego, choć szkoda, że prezentowano je głównie na łamach czasopism literackich i środowiskowych. Z „jądra ciemności” zaczął wyłaniać się wielobarwny obraz kontynentu zamieszkanego przez setki zróżnicowanych kulturowo ludów, z oryginalnymi, często niepowtarzalnymi instytucjami społecznymi, o bogatym, złożonym życiu kulturalnym i religijnym.

Nie do końca spełniły się nasze nadzieje na wzajemnie korzystne związki i kontakty. Trudności wewnętrzne niepodległych krajów Czarnej Afryki zbiegły się z naszymi problemami i przeobrażeniami natury ustrojowej, co skierowało uwagę na inne sprawy i ku innym obszarom ziemskiego globu, jedynie zdarzenia nadzwyczajne, w rodzaju walk etnicznych w Rwandzie i Burundi, czy epidemii AIDS i eboli, docierają na czołówki gazet i nie są wypychane z serwisów informacyjnych radia i telewizji. Tymczasem, mimo tych wielkich nieszczęść Czarna Afryka tętni życiem, kultywuje dawne oraz rozwija nowe formy swej kultury, pozostaje kontynentem ludzi uduchowionych i głęboko religijnych.

Niniejszy przegląd encyklopedyczny, liczący blisko 900 haseł, ma na celu przypomnienie i zdefiniowanie pojęć z dziedziny mitologii i religii Czarnej Afryki, które już weszły do obiegu czytelniczego w Polsce. Większości z nich trudno by jednak szukać w istniejących encyklopediach i leksykonach. jego trzon stanowią hasła i artykuły hasłowe z zakresu etnicznych wierzeń rodzimych, ciągle jeszcze ważnego składnika życia religijnego tej części świata. Wielką rolę odgrywają tam także religie uniwersalistyczne: chrześcijaństwo i islam. Od chwili ich powstania są one obecne w różnych częściach Afryki. Słownik nie zawiera haseł podstawowych z zakresu tych religii, podkreśla natomiast ich szczególne formy i zjawiska ukształtowane na obszarze Czarnej Afryki. Dużą uwagę przywiązuje się w nim do różnych kultów synkretycznych, nowych ruchów religijnych i afrochrześcijańskich Kościołów oraz do zjawisk kwalifikowanych jako „czarny islam”. W polu naszej uwagi pozostają też mniejszościowe grupy wyznaniowe, jak hinduiści, wyznawcy judaizmu i inni.

Systemy religijne i mitologie niektórych ludów Czarnej Afryki wzbudzały niekiedy podziw uczonych całego świata. Choć z założenia nie omawiamy tu życia duchowego poszczególnych grup etnicznych, zrobiliśmy wyjątek dla Dogonów z Mali, których wiedza kosmogoniczna przyrównywana jest do najnowszych osiągnięć astronomii i dziwnie koreluje z teoriami o powstaniu wszechświata. Uznaliśmy także za stosowne włączenie nazwisk kilku antropologów i religioznawców, którzy najbardziej przyczynili się – naszym zdaniem – do poznania problemów objętych zakresem tego słownika. Tylko w wyjątkowych przypadkach przedstawiamy osoby żyjące.

Wiele haseł zamieszczonych w Słowniku zawiera terminy wywodzące się z licznych języków rodzimych Czarnej Afryki, których liczbę szacuje się na prawie dwa tysiące. Przy takiej mozaice językowej, choć nie w pełni tu reprezentowanej, trudno kusić się o stosowanie naukowych zasad transkrypcji. Terminy te podane są w zapisie odzwierciedlającym w przybliżeniu ich wymowę w języku polskim. Zachwycają nas i intrygują mitologie i religie kolebki naszej cywilizacji: Grecji i Rzymu. Mamy niemałą wiedzę na temat życia duchowego dawnego Egiptu czy Starożytnego Bliskiego Wschodu, Indii, Chin i Japonii, Indian amerykańskich, a nawet Aborygenów australijskich. Żywię nadzieję, że mitologia i religie Czarnej Afryki staną się prawdziwym odkryciem dla Czytelnika, a ich postacie i wątki dostąpią rangi symboli w literaturze, wzbogacając w ten sposób naszą własną kulturę. Zwracam się do Niego o życzliwe przyjęcie niniejszego przeglądu i o wybaczenie ewentualnych braków. Nietrudno o nie w książce, która ma charakter pionierski nie tylko w Polsce, ale – według stanu wiedzy autora – także w skali światowej.

Wierzenia afrykańskie, obok innych przejawów kultury Czarnej Afryki, zostały przeniesione przez niewolników na różne obszary półkuli zachodniej. Zachowały się one do dzisiaj w zmienionej, synkretycznej formie i dały początek licznym ruchom oraz grupom religijnym, określanym terminem wierzeń afroamerykańskich. Również hasła z tego zakresu znalazły się w tym przeglądzie, dając w miarę pełny obraz wierzeń afrykańskich na różnych obszarach świata.

Stanisław Piłaszewicz

Wydawnictwo Akademickie DIALOG

specjalizuje się w publikacji książek dotyczących języków, zwyczajów, wierzeń, kultur, religii, dziejów i współczesności świata Orientu.

Naszymi autorami są znani orientaliści polscy i zagraniczni, wybitni znawcy tematyki Wschodu.

Wydajemy także przekłady bogatej i niezwykłej literatury pięknej krajów Orientu.

Redakcja: 00-112 Warszawa, ul. Bagno 3/219tel. (0 22) 620 32 11, (0 22) 654 01 49e-mail: redakcja@wydawnictwodialog.pl

Biuro handlowe: 00-112 Warszawa, ul. Bagno 3/218tel./faks (0 22) 620 87 03e-mail: biurohandlowe@wydawnictwodialog.plwww.wydawnictwodialog.pl

Serie Wydawnictwa Akademickiego DIALOG:

• Języki orientalne

• Języki Azji i Afryki

• Literatury orientalne

• Skarby Orientu

• Teatr Orientu

• Życie po japońsku

• Sztuka Orientu

• Dzieje Orientu

• Podróże – Kraje – Ludzie

• Mądrość Orientu

• Współczesna Afryka i Azja

• Vicus. Studia Agraria

• Orientalia Polona

• Literatura okresu transformacji

• Literatura frankofońska

• Być kobietą

• Temat dnia

• Życie codzienne w…

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową