Strona główna » Biznes, rozwój, prawo » Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego

Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego

5.00 / 5.00
  • ISBN:
  • 978-83-255-8529-7

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Kilka słów o książce pt. “Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego

Problematyka powództwa prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego nie była dotychczas przedmiotem monograficznego opracowania. Pojawiała się ona zwykle jako fragment opracowań dotyczących udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym, co powodowało ujęcie tytułowego zagadnienia w sposób bardzo ogólny.

Celem niniejszej monografii jest możliwie wszechstronne rozważenie instytucji powództwa prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak również z uwzględnieniem stosowanej przez prokuratorów praktyki, ustalonej przy zastosowaniu empirycznej metody badawczej.

Podstawę prawną rozważanej instytucji stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w powiązaniu z przepisem art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego, stanowiącym w obowiązującym modelu zasadnicze rozwiązanie w przedmiocie udziału prokuratora w procesie cywilnym. Wskazane przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią podstawę materialnoprawnej legitymacji prokuratora w zakresie następujących powództw: o unieważnienie małżeństwa oraz ustalenie jego istnienia lub nieistnienia (art. 22 KRO), o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa (art. 6116 KRO), o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa (art. 86 KRO), jak również o rozwiązanie przysposobienia (art. 127 KRO). Każde z wymienionych powództw jest przedmiotem rozważań w niniejszej monografii.

Analiza tytułowego zagadnienia nie ogranicza się do aspektu teoretycznego, ale obejmuje także aspekt empiryczny w postaci prezentacji wyników badań własnych. Na potrzeby przedmiotowej monografii przeprowadzono badania – archiwalne (metoda historycznoprawna) oraz socjologiczne (metoda empiryczna).

Celem tych badań było poznanie praktyki dotyczącej stosowania przez prokuratorów wskazanych unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, a także poznanie opinii oraz poglądów prokuratorów w przedmiocie ewentualnej zmiany obowiązującego modelu udziału prokuratora w procesie cywilnym. W tym celu posłużono się metodą tzw. indywidualnego wywiadu pogłębionego (Indiwidual in-depht interview – IDI).

Fragment recenzji prof. UKSW dr hab. Grzegorza Jędrejka:

„Recenzowane opracowanie stanowi ważny głos w dyskusji dotyczącej modelu udziału prokuratora w nowym procesie cywilnym. (…) Niewątpliwym walorem monografii jest wskazanie rozbieżnej praktyki w stosowaniu prawa przez prokuratorów, co uzasadnia nie tyle zmianę obowiązującego prawa, ale z całą pewnością pojawia się potrzeba ujednolicenia praktyki. (…) Reasumując nie mam wątpliwości, że recenzowana monografia spotka się z dużym zainteresowaniem Czytelników. Autor pokazał, iż podział na teorię i praktykę, jest podziałem sztucznym. Nie można omawiać teorii bez praktyki, ale i odwrotnie, doktrynalne rozważania oderwane od rzeczywistości mają wartość jedynie dla ich autora. W przypadku monografii mamy do czynienia z harmonijnym, a nie waham się stwierdzić, iż wzorcowym połączeniem teorii z praktyką.

Do publikacji powinni sięgnąć praktycy, przede wszystkim prokuratorzy, ale i przedstawiciele doktryny. Każdy, kto będzie w przyszłości formułował postulaty dotyczące prawnej regulacji udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym będzie musiał odwołać się do recenzowanej publikacji. Przede wszystkim można mieć nadzieję, iż takie ujęcie tematu jak w recenzowanej monografii znajdzie naśladowców, a w konsekwencji pojawią się w nauce prawa opracowania zawierające nie tylko wykładnię obowiązujących przepisów, ale także pokazujące ich stosowanie w praktyce”.

Niniejsza publikacja został podzielona na pięć rozdziałów:

Rozdział I omawia genezę i ewolucję legitymacji prokuratora do wytoczenia powództwa w polskim procesie cywilnym.

Rozdział II ukazuje powództwo prokuratora w procesie cywilnym de lege lata. Rozważania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących przesłanek powództwa prokuratora, jego rodzajów, a także wspomnianej ewolucji modelu polskiego procesu cywilnego na przestrzeni ostatnich lat.

Kolejne rozdziały pracy dotyczą poszczególnych powództw prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego.

Rozdział III koncentruje się wokół  problematyki unieważnienia małżeństwa. Przedmiotowe powództwo analizowane jest w kontekście podstaw unieważnienia.

Rozdział IV monografii dotyczy powództw najczęściej wytaczanych przez prokuratorów w ramach przedmiotowej problematyki, tzn. powództw dotyczących  ojcostwa. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Ostatni rozdział pracy – V obejmuje powództwa prokuratora dotyczące ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa oraz rozwiązania przysposobienia.

Omawiane w monografii problemy i zagadnienia mają niebagatelne znaczenie społeczne. Znaczenia w tym kontekście nabierają, jak się wydaje, prezentowane w pracy wyniki badań empirycznych w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych z prokuratorami, niespotykane dotychczas w literaturze przedmiotu. Mogą one stanowić istotną pomoc, zarówno dla ustawodawcy – w procesie tworzenia prawa, jak również dla praktyki – np. w kontekście potrzeby jej ujednolicenia, a także stanowić inspirację do dalszych badań.

Polecane książki

Czy twoje dziecko wie ile to jest:6 x 8 = ?  8 x 7 = ?   9 x 8 = ?   56 : 7 = ?  7 x 7 = ?   81 : 9 = ?  64 : 8 = ? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, to w tej książeczce znajdziesz szybkie, łatwe i zabawne metody mnożenia i dzielenia do 100. Pozwolą one dziecku, w niecałą godzinę, opanować samodzielne mn...
Historia rodzin (Bronikowscy, Kęszyccy, Pflanz, Zdrójkowscy, De Nehl, Mroczkowscy, Strawińscy, Busse…) — na podstawie dokumentów z archiwum rodzinnego oraz z archiwum cyfrowego: Geneszukacz; drzewa genealogiczne utworzone w MyHeritage Family Tree Builder, sylwetki znanych powszechnie osób z rodziny:...
Dlaczego  uczniowie się rozpraszają? Czy dziewczynki uczą się szybciej? Jak zapamiętujemy informacje? Czy dzieci potrzebują rówieśników? Dlaczego gwiazdor kinowy staje się autorytetem, a nauczyciel nie?   Memy są „genami kultury”. Ich przykładami są idee, melodie, plotki, teorie naukowe czy elementy...
Autor w powieści proponuje nam podjęcie wyprawy w głęboki kosmos. Możliwość odbycia tego rodzaju ekspedycji Ziemianie zawdzięczają jednak nie tyle progresowi własnej myśli technicznej, ile technologii podsuniętej im w niewiadomym celu przez nie wiadomo gdzie egzystujących i jakie intencje w stosunku...
Po kilku nieudanych związkach Scarlet decyduje się zostać samotną matką. Odpowiednim kandydatem na ojca wydaje jej się John Mitchell, poszukiwacz diamentów, który przyjechał na krótkie wakacje do Australii. Mają spędzić razem tylko dwa tygodnie, ale Scarlet zakochuje się w J...
Trudne relacje oraz okoliczności stanowiące wyzwanie – wszystko to sprowadza się do jednego słowa: dramat. W tej przełomowej książce Doreen Virtue – specjalistka w dziedzinie doradztwa psychologicznego i uzdrawiania duchowego – przeprowadza czytelnika przez proces determinowania jego Ilorazu Dramatu...